// TÁMOP 3.1.7.

 


 

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése pályázat

Kódszám: TÁMOP – 3.1.7-11/2

Pályázó neve: ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT, NEVELÉSI KÖZPONT

Pályázó címe: 5052 Újszász, Kossuth L. út 13

Pályázat azonosító száma: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0036

Pályázat címe:

„Komplex felkészülés a befogadó pedagógiai gyakorlat alkalmazásában mintaadó intézményi feladatok ellátására az ÚNK Városi Óvodájában.”

TÁMOGATÓI OKIRAT iktató száma: K-2012-TÁMOP-3.1.7-11/2.-0328705/130 melynek értelmében a Pályázatot benyújtó vissza nem térítendő támogatásra jogosult, melyet köteles a Pályázatban meghatározott projekt végrehajtására fordítani.

A projekt végrehajtásában részt vevő szervezet:

ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT, NEVELÉSI KÖZPONT

Székhely: 5052 Újszász, Kossuth L. út 13.

Aláírásra jogosult képviselő: Szabó Győző igazgató

Projekt címe:

Komplex felkészülés a befogadó pedagógiai gyakorlat/integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézményi feladatok ellátására az Újszászi Nevelési Központ Városi Óvoda Intézményegységében.

A projekt megvalósulásának helyszíne : Jász-Nagykun Szolnok megye, 5052 Újszász, Bajcsy – Zs. u. 16.

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2012.04.01.

A projekt fizikai megvalósításának határideje: 2012.10.30.

A projekt megvalósításának határideje: 2013.01.31.

A projekt megvalósítására fordítható összeg : 2.996.820,-Ft

Projektmenedzser: Szabóné Balogh Etelka intézményegység vezető

A projekt pénzügyi vezetője: Bakóné Tánczos Krisztina pénzügyi csoportvezető

A projekt célja, hogy mint referencia értékű működési és pedagógiai gyakorlattal rendelkező közoktatási intézményegység – intézményi fejlesztési tervük alapján – felkészüljünk nevelési-oktatási gyakorlatuk továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, illetve ezzel segítsük más közoktatási intézmények értékelvű szakmai fejlesztő tevékenységét.

Projektben vállalt általános feladataink:

 • a referencia-intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatás-szervezési feltételrendszer kialakítása
 • a referencia-intézményi szolgáltatások ellátásához a humánerőforrás biztosítása, megfelelő számú referencia-intézményi mentor – pedagógus és intézményi mentorpedagógus képzésével
 • innovációs tapasztalataink, kidolgozott jó gyakorlataink átadása tanulmányozható és elemeiben honosítható formában annak érdekében, hogy azok adaptálhatóvá, alkalmazhatóvá váljanak az intézményegységünkkel kapcsolatba kerülő partner intézmények számára is.

A projekt megvalósítása elsősorban arra irányul, hogy a vezetők, közreműködő óvodapedagógusok a képzéseken olyan speciális szakmai és módszertani ismereteket, képzettséget szerezzenek, aminek birtokában a sokoldalú gyakorlati tapasztalatok, elméleti ismeretek, jó gyakorlatok átadását, megismertetését, elterjesztését, a horizontális tanulási folyamat feladatrendszerének megvalósítását eredményesebben, minőségileg megfelelőbben, szakmailag színvonalasabban, strukturáltabban valósíthatjuk meg. Mindezek a referencia intézményi szolgáltatást ellátó óvodapedagógusok tanácsadói attitűdjét, felnőttképzési kompetenciáinak kialakulását, megerősödését segítik, ami az elvárásoknak megfelelő szintre emeli a humánerőforrás ellátottságunkat. A referencia intézményi feladatok, tevékenységek ellátásában erősíteni kívánjuk a rendszerszemléletet, a szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztések és a működés belső szabályainak elemzésével, felelősségi körök kialakításával, eljárásrendek elkészítésével, a szakmai dokumentumok kiegészítésével, továbbfejlesztésével, s a teljes folyamatra vonatkozó minőségbiztosítási követelmények kidolgozásával. A feladatok ellátására való felkészülésben, szakmai fejlesztési tevékenységünk folyamatában szaktanácsadói szolgáltatást veszünk igénybe, hogy külső kontrollként, szakmai iránymutatással a célorientált, eredményes projekt megvalósításhoz nyújtson segítséget. A belső szakmai közreműködők fejlesztési tevékenységének célirányossá és célorientálttá tételével a referencia-intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatás-szervezési feltételrendszer kialakítását biztosítjuk intézményegységünkben. Mindezek alapján nevelőközösségünket, nevelő környezetünket alkalmassá kívánjuk tenni arra, hogy más közoktatási intézmények értékelvű szakmai fejlesztő tevékenységéhez differenciált kínálatunkkal, tanulmányozható és adaptálható mintáinkkal olyan szolgáltatást nyújtsunk, amivel erősítjük az intézmények közötti együttműködést, elősegítjük a horizontális tanulás általánossá válását, a kor kívánatos és a nemzetközi elvárásoknak megfelelő innovációt, s megfeleljünk a referenciai intézményi kritériumoknak: A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes közoktatási intézmény. A horizontális tanulási alkalmakat regionális, térségi, kistérségi, mikrotérségi szinten egyaránt, részint önszerveződő módon, részint az országosan és regionálisan kiépülő hálózat koordináció segítségével folyamatosan biztosítja.

 

A módszertani felkészültséget, szakmai eredményességet támogató képzések, szakmai szolgáltatások igénybevétele a projektben
Képzés megnevezése Jelleg Óraszám Képzésben résztvevő/k létszáma (fő)
1. Részvétel felkészítésen, mely felkészít a referencia-intézményi szolgáltatás szervezeti feltételrendszerének kialakítására, a hálózati tanulás referencia-intézményi munkaformáinak beépítésére a mindennapi gyakorlatba. (A hospitálási rendszer erőforrásainak, feltételeinek biztosítására, látogatók fogadására, műhelyek szervezésére, vagy a részvétel szervezésére helyben és más helyszíneken. Felkészítés 15 2
2. Részvétel továbbképzésen, mely a referencia-intézmény mintaértékű eljárásainak adaptációját elősegítő támogató tevékenység módszertanát mutatja be, annak érdekében, hogy referencia-intézményi szolgáltatást személyesen ellátó pedagógusok tanácsadói attitűdjei, felnőttképzési kompetenciái kialakuljanak, megerősödjenek (referencia-intézményi mentor pedagógusok felkészítése). Továbbképzés 30 1
3. Részvétel felkészítésen mely az intézményközi, horizontális tanulás megszervezését segíti, annak érdekében, hogy a referencia-intézmények kialakítsák saját hálózati, valamint önfejlesztési formáikat. Felkészítés 15 2
4. Részvétel felkészítésen, mely a leendő referencia-intézmény kínálatának szakszerű és eredményes megjelenítését segíti elő a szolgáltatói körben (honlap, kiadványok, kapcsolati formák, rendezvények, disszemináció). Felkészítés 15 2
5. Választható képzés: Pályázatban érintett feladatellátási hely vezetőinek továbbképzése a referencia intézményi szerepkörből adódó új irányítási feladatok tevékenységeire fókuszálva. Továbbképzés 30 1
6. Azon továbbképzéseken, felkészítéseken való részvétel, amelyek támogatják a referencia intézmények kritériumrendszerének magas szintű teljesítését. Tantestületi I. 30 15
Egyéb szakmai szolgáltatás Jelleg Óraszám
Szakértői, tanácsadói szolgáltatás Külső szakértő, tanácsadó igénybevétele 20

 

A projektben megvalósított tevékenységek a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében
Eszköz Célérték (darab)
„C” típusú Tájékoztatási tábla 1
„D” típusú Emlékeztető tábla 1
Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk) 3
Internet (banner) folyamatos
Sajtóközlemény gyűjtése, fotódokumentáció készítése. Fontosabb eseményekről 8-10 db

 

A projektben végzett tevékenységek ütemezés
  2012  
  1. n. év 2. n. év 3. n. év 4. n. év 1. n. év
Együttműködési megállapodás aláírása, projektindító szakmai megbeszélés megtartása.   x      
Előleg igénylési kérelem benyújtása, elkülönített bankszámlanyitással.   x      
Projektmenedzser, pénzügyi vezető megbízása, feladatkör meghatározása.   x      
Pályázati dokumentációs anyag készítési, kezelési rendjének kidolgozása.   x      
Irányító, szakmai teamok megalakítása, vezető és a tagok megbízása, feladatok delegálása.   x      
EDUCATIO – Szolgáltatói Kosárból a képzés és felkészítési, szaktanácsadói szolgáltatói kínálat megtekintése, ajánlat kérés, képző, szolgáltató kiválasztása, szerződés megkötése. Képzési, felkészítési terv elkészítése. Mentorálási terv elkészítése, egyeztetése.   x      
Felkészítéseken, képzéseken való részvétel.   x x    
Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele   x x    
Eszközbeszerzés, képzésen, felkészítésen résztvevők számára (papír, írószer stb. vásárlása).   x x    
Időközi kifizetési igény benyújtása. Előleggel történő elszámolás.
Beszámoló készítése
 
 
  x    
Projekt előrehaladás elemzése, értékelése, összegzése.   x x x x
Közreműködők, teamok belső szakmai fejlesztő tevékenységei alapján a működési rend, rendszeres szakmai nevelőtestületi műhelyek forgatókönyvének, a „Jó gyakorlat átadási eljárásrendjének, az értékelőlapok és ezek visszacsatolási rendjének kidolgozása.   x x    
Tanácskozó terem bútorzatának beszerzése, ajánlat kérést követően, hospitálás, műhelyfoglalkozás helyszínének kialakítása.   x x    
Szakmai és pénzügyi beszámoló, elszámolás elkészítése, benyújtása,
projekt záró szakmai megbeszélés. megtartása.
        x

 

A projekt megvalósítása a cél, tevékenység és az eredményességi mutatók tükrében
Célok Megvalósuló
tevékenységek
Tervezett tevékenységek Eredményességi mutatók (a célok megvalósulnak, ha a sikerkritériumok teljesülnek)
A referencia intézmény szolgáltatói és szakmai tevékenységének
egységes értelmezése, egyértelművé tétele
Belső képzések, szakirodalom, és az elektronikus anyagok tanulmányozása, külső hospitálás, a megszerzett ismeretek vertikális átadási rendszerének kidolgozása. Nevelőtestületi tájékoztatás. Kötelező és választható képzésen való részvétel, team és munkaértekezletek szervezése. Minden pedagógus egységesen értelmezi a referencia intézményi szolgáltatást, átlátja a projekt által előidézett változás folyamatát, kellő szakmai ismerethez jut.
Változásmenedzsment
feladatok eredményes megvalósítása.
Kreativitás előtérbe helyezése, irányítási rendszer kidolgozása,
feladatok delegálása,
koordinálás biztosítása, együttműködés kialakítása.
.
A módszertani képzésen felkészültebbé vált pedagógusok, s a nevelőtestület aktivizálása, helyzetbehozása a feladatok delegálásával, a közösen kialakított megvalósítási és végrehajtási program kidolgozásával, megfelelő kommunikációs és motiváló, ösztönző rendszerrel. Feladatkörök és hatáskörök írásos meghatározása. A visszajelzési és értékelési pontok beépítése a feladatok koordináltságának biztosítására. Krízis pontok figyelemmel kísérése, nyomon követése az irányítás során. Kreativitással, elkötelezettséggel a bevezethetőség, megvalósíthatóság folyamatszabályozottá válik, a krízispontok feloldása megtörténik.
Kidolgozásra kerülnek a szabályzatok, dokumentumok.
Kialakul a szervezet decentralizált működési gyakorlata. Jövőbeni terveket kidolgozó teamek alakulnak. Az együttműködés hatékonysága a minőségi feladatellátást biztosítja.
Minden pedagógus önállóan, kompetenciái szerint, felelősségteljesen végzi a feladatait, vállal részt a munkában. A munkahelyi klímavizsgálat ezt minimum 80%-ban tükrözi.
Szakmai felkészültség növelése, önképzési igény fokozása. Szakmai képzéseken való részvétel, belső és külső hospitálás, feladathelyzetbe hozás, szakmai anyagok készítése. Célirányos képzéseken való részvétel, szakmai kifejezés és előadói kultúra, repertoár kialakítása. Szakmai anyagok feldolgozása, közzé tétele. A kidolgozott ösztönzési rendszer alapján a feladatot vállaló pedagógusok száma 20%-kal nő. Belső igénnyé válik az önképzés, szakmai felkészültség növelése, ami a feladatellátást 15%-kal eredményesebbé teszi.
(prezentálás, mediátor szerep, előadás, PR tevékenység, mentorálás, bemutató tartása)
PR tevékenység eredményesebbé tétele. Szakmai szolgáltatási kínálat megjelenítése a honlapon, szakmai anyag készítése, külső kapcsolatok ápolása. Szakmai szolgáltatói tevékenység szélesebb és figyelem felkeltőbb közzé tétele. Szakmai anyagok készítésének intenzívebbé és folyamatosabbá tétele. A horizontális tanulás nyújtotta lehetőségek kapcsán szakmai eredményeink, jó gyakorlatunk népszerűsítése, e rendezvényeken az aktivitás növelése. Szakmai szolgáltatásunk, pedagógiai munkánk, jó gyakorlataink ismertsége min. 20%-kal nő. Minimum félévente készülnek új szakmai összefoglaló, prezentáló anyagok. Külső hospitáláson a pedagógusok célirányos aktivitása 10%-kal nő.
Minimum 15%-kal bővül a szakmai szolgáltatokkal, elismert szakemberekkel kialakított kapcsolatok száma.
Munka és feladat elosztás, vállalás hatékonyabbá tétele Feladatok megosztása feladatterv, programterv, vállalás és feladat kijelölése. Feladatok írásos delegálása, visszajelzési kötelezettséggel, ellenőrzési és korrekciós pontok beépítésével, megfelelő koordinálással és irányítási móddal. A feladatok, szolgáltató tevékenység eredményes végzése a kidolgozott programtervek szerint. A feladatok 90% delegálásra kerül. Az írásos megbízás pontos, egységes elvárásokat tartalmaz, mely alapján az eredményesség, felelősség ellenőrizhető. A kidolgozott programtervek 95% az eredményességet, hatékonyságot biztosítja.
Referencia intézményi szolgáltatások biztosítása. Szakmai szolgáltatások megszervezése, programterv szerint. Jó gyakorlat bemutató, átadó és szakmai program kínálat biztosítása. Strukturált, kidolgozott rendszerben a szakmai szolgáltatói tevékenység megszervezése, lebonyolítása, folyamatossá és rendszeressé tétele.
Szakmai szolgáltató tevékenység bővítése, újabb Jó gyakorlatok kidolgozása, mentorálási, tanácsadói szerep erősítése.
Rendszerszemléletű, strukturált, az igényeknek megfelelő operatív tervek állnak rendelkezésre.
A Jó gyakorlatok száma évente 2-vel nő, ill. továbbfejlesztésre kerül.
A nevelőtestület minimum 50% vállal és lát el mentor szerepet.
Referencia szolgáltatatói feladatok ellátásához szükséges környezeti feltételek biztosítása. Átrendezéssel, szervezéssel a feladatok ellátásához szükséges, megfelelő környezet biztosítása. Ideális környezet biztosítása a szolgáltatói feladatok ellátásához, a partnerek komfort érzetének növeléséhez, az óvodai élet zavartalanabbá tételének biztosításával. Tanácskozó terem kialakítása, berendezése, esztétikussá tétele. IKT eszközök biztosítása. A programon részt vevők igényeinek maximális figyelembe vétele. A szakmaiság, udvariasság, szervezettség, rugalmasság, szívélyesség előtérbe helyezése, melyet az elégedettségi mérések 90%-a támasszon alá.

 

 

A pályázat megvalósításához kapcsolódó változásmenedzsment feladatok

 

Célja:

 • A referencia intézmény szolgáltatói és szakmai tevékenység egységes értelmezésének egyértelművé tételének biztosítása.
 • A projekt folyamatában a változásmenedzsment feladatok eredményes megvalósítása a végső pályázati cél elérése érdekében.
 • Szakmai felkészültség növelése, önképzési igény fokozása.

Megvalósuló tevékenységek:

 • Belső képzések, szakirodalom, és az elektronikus anyagok tanulmányozása, külső hospitálás, a megszerzett ismeretek vertikális átadási rendszerének kidolgozása. Nevelőtestületi tájékoztatása.
 • Kreativitás előtérbe helyezése, irányítási rendszer kidolgozása, feladatok delegálása, koordinálás, együttműködés kialakítása.
 • Szakmai képzéseken való részvétel, belső és külső hospitálás, a bevont pedagógusok feladathelyzetbe hozása, szakmai anyagok készítése.

Sikerkritériumok:

 • Minden pedagógus egységesen értelmezi a referencia intézményi szolgáltatást, átlátja a projekt által előidézett változás folyamatát, kellő szakmai ismerethez jut.
 • Kreativitással, elkötelezettséggel a megvalósítás folyamatszabályozottá válik, a krízispontok feloldása megtörténik.
 • Kidolgozásra kerülnek a szabályzatok, dokumentumok.
 • Kialakul a szervezet decentralizált működési gyakorlata, megalakulnak belső teamek. Az együttműködés hatékonysága a minőségi feladatellátást biztosítja.
 • Minden pedagógus önállóan, kompetenciái szerint, felelősségteljesen végzi a feladatait, vállal részt a munkában.
 • Belső igénnyé válik az önképzés, szakmai felkészültség növelése, fejlődik a szakmai kifejezés és előadói kultúra.

A pályázat, projekt megvalósításának változásmenedzselési folyamata:

Intézményegységünkben, mint szervezetben, a referencia intézményi feladatok ellátására irányuló változáskezelés, változásmenedzsment új, megoldandó problémát, sajátos kihívást jelent, melyet a Larry Greiner 1972-ben elkészített életút modelljének alapján valósíthatunk meg.


Ebben a folyamatban először a kreativitásé a főszerep, – a bevezethetőség, megvalósíthatóság, újszerűség, hatékonyság talaján -, ami a megoldás megtalálását segíteti, és sikereket generál. A második szakaszban kidolgozásra kerülnek a folyamatszabályozások, irányítási módok, szabályzatok, dokumentumok. A harmadik szakaszban megtörténik a feladat felosztás, feladatdelegálás, a decentralizált működés kialakítása. A koordinációs periódusban csoportszintű, a jövőbeli terveket kidolgozó teamek veszik át a szerepeket, teljes felelősségvállalással. Ezt követően az ösztönzési, elismerési rendszer kiépítésére kerül sor. Az együttműködési ciklusban, a csapatfolyamatoknál az együttműködések minőségi javítására helyeztük a hangsúlyt.

A változás folyamata, mint problémaazonosítás és – megoldás

A változás egyik állapotból a másikba való eljutás, melyek a változás hogyanjához, mijéhez és mikéntjéhez köthetők.
A mi esetünkben, a referencia intézménnyé válást segítő projektben az alábbi kérdéseket vizsgáltuk meg:

 

- változás, mint „hogyan” probléma

 • hogyan tehetjük átadhatóvá, hatékonyan felhasználhatóvá a képzéseken tanultakat
 • hogyan alakíthatjuk ki a legcélorientáltabban a belső munkacsoportokat
 • hogyan tehetjük érthetővé belső a folyamat szabályozások szükségességét és tartalmát
 • hogyan válnak konstruktívvá a teamok, csoportok
 • hogyan tehetjük a munkatársakat nyitottabbá, önállóbbá és hogyan érhetjük el, hogy nagyobb felelősséget vállaljanak és kreatívabbak legyenek
 • hogyan tehetjük hatékonnyá és érdemivé a feladatdelegálást
 • hogyan érhetjük el, hogy a vezetői elkötelezettséget helyesebben értelmezzük, s az ellenőrzést-visszacsatolást – tanácsadói jelleget erősítsük
 • hogyan népszerűsíthetjük szolgáltatásainkat intenzívebben, hogyan maradhatunk úgymond versenyképesek
 • hogyan érhetjük el, hogy megtartva a szervezet innovatív törekvéseit, a változások ne okozzanak zavart a működésben, pedagógiai munkánkban
 • hogyan hozhatunk létre még több partnerségen alapuló kapcsolatot?

 

- a változás, mint „mi” probléma

Mit próbálunk megvalósítani?

 • Referencia intézménnyé akarunk válni, s ehhez szolgáltatásokat nyújtani.
 • Át kívánjuk adni jó gyakorlatainkat, tapasztalatainkat szervezett, kidolgozott formában.
 • Alkalmassá szeretnénk tenni nevelőközösségünket, nevelő környezetünket arra, hogy más közoktatási intézmények értékelvű szakmai fejlesztő tevékenységéhez mintát, példát nyújtson.
 • Erősíteni szándékozunk az intézmények közötti együttműködést, elősegíteni a horizontális tanulás általánossá válását, a korkívánatos és a nemzetközi elvárásoknak megfelelő innovációt.

Milyen változtatások szükségesek?

 • Jó gyakorlatainkat széles körben, a szakmai hatékonyság kiemelésével, figyelemfelkeltő módon népszerűsíteni kell.
 • További jó gyakorlatokat kell prezentálni a Szolgáltatói kosárba, ill. az Iskolatáskába.
 • A szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó feladatokhoz folyamatszabályozást, tartalmi fejlesztést kell kidolgozni.
 • Ki kell dolgozni a szolgáltatás rendszerét, forgatókönyveit a változók (igény, résztvevők száma, ellátása, egyedi kérése, stb.) függvényében.
 • Munkacsoportokat kell szervezni a részfeladatok ellátására, felelősi rendszerrel, a kompetenciák, egyéni érdeklődés figyelembe vételével.
 • Delegálni kell a feladatokat, konkrét és ellenőrizhető, visszajelzési kötelezettséget előíró, de önállóságot biztosító, felelősség vállalást feltételező formában, koordináló szerepkörrel.
 • Ki kell alakítani az elemzés, értékelés, visszacsatolás, elismerés szervezeti kultúráját.
 • Erősíteni kell a team munkát, a „háttér” stabilitását, ez utóbbi szerepkörnél erősíteni a vállalás elismerését.
 • Új kiadványokat, prospektusokat, tájékoztató anyagokat, internetes megjelenést kell készíteni, prezentálni.

Milyen mutató számok jelzik majd a sikert?

 • Az első két évben, minimum 2 jó gyakorlattal bővítjük kínálatunkat.
 • Évente, minimum 2 jó gyakorlatunk adaptálásra kerül.
 • Arányosan megosztva, igény szerint, minimum havonta szervezünk hospitálást, szakmai műhelymunkát, jó gyakorlat bemutatót, szakmai fórumot-programot.
 • Félévente frissítjük honlapunk, évente készítünk új kiadványt, tájékoztató anyagot.
 • Minden igényt kielégítő módon kidolgozzuk a szolgáltatási rendszert, s a kapcsolódó forgató könyvek teljességgel lefedik a igényeket a változók figyelembe vételével.
 • A feladat delegálás, felelősi rendszer bizonyíthatóan – szervezeti klíma, elégedettségi mérés pl. – koordinálttá teszi a feladatellátást, egyenletessé a terhelést, s biztosítja az egyéni és szervezeti érdekek érvényesülésének egyensúlyát.
 • A szolgáltatást igénybe vevők elégedettségi mérésnek eredménye a „jó”- „nagyon jó” kategóriákban sorolja, legalább 90%-os mértékben a szolgáltatás színvonalát, szakmai értékét.
 • A feladat súlyának, nehézségi fokának és értékének, a referencia intézményi szolgáltatás színvonalának megfelelő relevanciája szerinti elismerésben részesülnek a megvalósítók, feladatellátók.

Mi az a szabály, amit alkalmazni kell?

 • A vezetési struktúra egyre laposabbá válik, csökken a felső vezetés centralizmusa a megvalósítás folyamatában.
 • A szervezeti és egyéni érdekek egyre jobban közelítenek egymáshoz.
 • A kommunikáció pontos, egyértelmű, tartalmaz minden fontos információt, kellőképpen oldalirányú is.
 • Az elemzés – értékelés – visszacsatolás- elismerés folyamatszabályozott módon, gyakorlattá válik.
 • A feladat delegálás kihívást, önállóan, ill. koordinátori jelleggel végzett, felelősségteljes munkát, feladatot jelent.
 • A formális csoportok tagjainak aktivitása, feladat vállalása hozzá járul a közös sikerhez, a korrekciók időbeni végrehajtásához, az egyenletes terheléshez.
 • Mindenki kompetenciái, érdeklődése, feladata szerint segíti a változás folyamatának sikeres megvalósítását, a változás eredményes beépülését a szervezetbe.
 • Az elismerési rendszer szubjektivitás mentessé, reálissá, előre mutatóvá, feladatorientálttá és mindenkire kiterjedővé válik.
 • Gyakorlattá tesszük a sikerorientált együttműködést, az asszertív kommunikációt. Támogatjuk, hogy mindenki képességei és mentalitása függvényében a „Delfin” szerepet érvényesítse, és hogy kifejezzük elismerésünket mások iránt, de legyünk ön és társ kritikusak a korrigálás és eredményesebbé tétel érdekében.
 • A szervezetbe épüljenek be a megerősítő mechanizmusok, amelyek a változás befogadást segítik.

 

- a változás, mint „miért” probléma

Miért tesszük azt, amit teszünk?

 • Szervezetünk, ezen belül innovatív pedagógiai munkánk elért egy olyan elismerést kiváltó, minősített színvonalat, ami minta és példa értékű. Erőfeszítéseinket siker koronázta, és mások számára is értéket képvisel. Eddig is hozzáférhetővé és megismerhetővé tettük, most szervezet, strukturált formában, egyfajta rendszer alapján kívánjuk megtenni. Nyilvánvalóan az erkölcsi elismerés mellett, az anyagi elismerési lehetőség is biztosítottabbá válik ez által.
 • Az óvodapedagógus felelőssége nem csak a hatékony és eredményes pedagógiai munkában mérhető, hanem abban az elkötelezettségben is, hogy a horizontális és vertikális tanulási lehetőségeket hogyan használja ki önképzése és szakmai tudásának fejlesztése, élethosszig tartó tanulása érdekében. Másoktól tanulni, tapasztalatot szerezni jó lehetőség a szakmai fejlődésre, másoknak minderre lehetőséget nyújtani elismertség, intézményegységi és egy egyéni siker, mérhetetlen ösztönző erő, amibefolyásolja a mindennapi nevelő munkát, az innovativítást, tehát végső soron pozitívan hatást gyakorol az intézményre, mint szervezetre, vagyis mindenre és mindenkire.
 • Minőségi szolgáltatással kívánjuk fokozni elismertségünket, prezentálni eredményeinket, jó gyakorlatunkat, s e mellett erősíteni kívánjuk a másokkal való együttműködést, ami által nem csak lehetőséget kínálunk a horizontális tanulásra, de mi is tapasztalatokkal, ismeretekkel gazdagodhatunk, fejlődhetünk.

Miért pont úgy tesszük azt, ahogy tesszük?

 • A referencia intézményi feladatok ellátása nagy felelősséggel jár. Bizonyos kritériumok teljesülése mellett jól felkészült, speciális ismeretekkel is rendelkező pedagógusokat feltételez. A speciális ismeretek megszerzésére, a feladatellátásra tesznek alkalmassá a pályázatban megvalósuló képzések, szaktanácsadás. Ez biztos alapot nyújt ahhoz, hogy valamennyien képesnek érezzük magunkat arra, hogy feladatot vállaljunk, lássunk el, hozzájáruljunk a horizontális tanulás sikeréhez, amivel nő önbizalmunk, kompetenciaérzésünk, és sikeresnek és elismertnek érezhetjük magunkat. Ez egyéni karrierképünket megerősíti, óv a kiégéstől, s hozzájárul mentális egészségünk megóvásához.
 • A szolgáltatáshoz, feladatellátáshoz át kell gondolnunk szervezetünk működését, folyamatszabályozottságát, struktúráját, kommunikációs rendszerét, hogy a nevelőtestületen belül egyenletesebb legyen a leterheltség. Növekedjen az önállóság és felelősség vállalás, a delegált feladatok segítsék a decentralizáltságot, a team és csoport tevékenységek a hatékony együttműködést és a jó munkahelyi légkört, ezzel is megalapozva a kölcsönös tiszteletet és megbecsülést.
 • A rendszerszemléletet, stratégiai és operatív tervezés gyakorlatát ki kell alakítanunk annak érdekében, hogy vállalt szolgáltatói feladatainknak minőségi színvonalon, eredményesen eleget tudjunk tenni.

 

Projektmenedzseri, vezetői feladatok

 • annak nyomon követése, hogy együtt érvényesüljön a változásmenedzsment elmélete és gyakorlata az alkalmazás során és a lágy, puha megközelítések egyensúlya kialakuljon, támogassa az eredményességet.
 • nagy figyelmet fordítsunk a kommunikációra, ami célja:
  • a kezdeti ellenállás legyőzése,
  • a támogatás megszerzése és megtartása,
  • a változási cél iránti bizalom és elkötelezettség létrehozása.

 

Változás, feladatkezelés az alábbi stratégiai gondolkodási modell alapján valósuljon meg: