// Kompetencia alapú óvodai programcsomag

TÁMOP 3.1.4. megvalósítása az óvodai intézményben
OM azonosító: 200226

 

„A kompetenciát úgy kell tekintenünk, mint olyan általános képességet, amely tudáson, a tapasztalaton, az értéken és diszpozíciókon (hajlamon, hajlandóságon, beállítódáson) alapszik, és amelyet egy adott személy a tanulás során fejleszti ki magában.„
( J. Coolahan )

 

Mostanában sokszor találkozhatunk a kompetencia alapú neveléssel, oktatással, mint közoktatási rendszerünk egyik innovációt prezentáló cél-, feladat-, eszközrendszerével.

Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy mire irányul a kompetencia alapú oktatás/nevelés? Képességek, készségek olyan komplex fejlesztésére, amely az alkalmazható tudás előtérbe helyezésére irányuló metodikákat épít be az oktatás, nevelés folyamatában. Olyan ismeretek, képességek, attitűdök rendszerének megalapozására és kiteljesítésére, amely a megtanultak használhatóságát, alkalmazni tudását jelenti egy életen keresztül. Olyan személyiségfejlesztésre irányul, aminek hatására az egyének rugalmasan, sikeresen, eredményesen alkalmazkodni tudnak a környezethez, az elvárásokhoz és kihívásokhoz, s képessé válnak az élethosszig tartó tanulásra.

Az oktatásirányítás ezen irányú innovációs törekvését a nemzetközi mérési eredmények, a piac- és versenyképes munkaerőre irányuló társadalmi, gazdasági igények, napjaink ún. kihívásai tették központi kérdéssé, támogatott tevékenységgé. A fejlesztések, innovációs törekvések megvalósítását pályázati források biztosították, biztosítják.

Újszász város önkormányzata 2009-ben is sikeresen pályázott a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben című pályázat keretében.

 

A pályázat bemutatása, tartalmi elemei:

A pályázat címe: "21.századi módszerek Újszász város oktatási rendszerében"
A pályázatban résztvevő intézmények:
 1. Gimnázium, Műszaki Szakközépiskola és Kollégium
 2. ÚNK Vörösmarty Mihály Általános Iskola
 3. ÚNK Városi Óvoda
Projektmenedzser: Kaló Istvánné alpolgármester
Projektasszisztens: Fehér Judit
Műszaki projektasszisztens: Pap Gábor
Pénzügyi munkatárs: Szűcsné Horváth Ágnes
Pályázatba bevont vezetők: Szabó Győző igazgató
Szabóné Balogh Etelka intézményegység vezető
Óvodai pályázatrész szakmai vezetője: Ménkű Jánosné
Kompetencia alapú programcsomag megvalósítói:
 1. Konkáné Csibrány Angelika
 2. Nagy Jánosné óvodapedagógus
Pályázatba bevont csoport: Hamupipőke, Bajcsy-Zs. 16.
Felvett gyermeklétszám: 26 fő
Csoportszervezés: vegyes életkori
Programmegvalósítás kezdete: 2009. május 15.
Kompetencia alapú programcsomag alkalmazása
óvodai csoportban:
2009.09.01.

 

A pályázatban vállalt kötelezettségek:

 • Kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetése, alkalmazása, beillesztése
 • A vállalt képzéseken való részvétel
 • Tanácsadók, mentorok fogadása, szervezetfejlesztés
 • Helyi Nevelési Program átdolgozása
 • Jó gyakorlat átvétele, intézményi innováció és jó gyakorlatok kidolgozása, közzététele, hospitálások szervezése
 • Projektindító nap megszervezése, folyamatos tájékoztatás, kapcsolattartás, nyilvánosság biztosítása
 • Projektnapok, hetek szervezése
 • Kompetencia alapú programcsomag bevezetése minden csoportban, implementáció biztosítása

A pályázatban elnyert pénzösszeg: 7.000.000 Ft

Felhasználási területek:

 • Továbbképzések
 • Projektindító rendezvények lebonyolítása
 • Kompetencia alapú programcsomag megvásárlása
 • Jó gyakorlat vásárlása
 • Irodai eszközök beszerzése, posta és egyéb költség
 • Laptop vásárlás
 • Szaktanácsadás, mentorállás
 • Nyilvánosság biztosítása, kiadvány készítése
 • Konferencián, tanácskozáson való részvétel

 

A pályázat alapvető célja az egész életen át tartó tanulási folyamatot szolgáló képességek, készségek, kompetenciák megalapozása és fejlesztése, a kompetencia alapú programcsomag alkalmazásának általánossá tétele, óvoda-iskola átmenet zökkenő mentesebbé válásának elősegítése, óvodapedagógiai munka korszerűsítése, szemléletváltásra ösztönzés.

 

Miben más ez a program a gyerekek, szülők, pedagógusok számára?

 

A gyerekek számára önfeledt, boldog gyermekkort jelent, amelyben:

 • kedvük, igényeik, elképzeléseik, vágyaik szerint játszhatnak, mozoghatnak térben és időben, zenében és festésben, átélhetik a mesék, versek szárnyaló világát,
 • nap, mint nap változatos, színes tevékenységeket végezhetnek, élményeket szerezhetnek,
 • játszva, cselekedve, tapasztalati úton tanulhatnak egymástól és a felnőttektől.

A szülők biztosítékot kapnak arra vonatkozóan, hogy:

 • a program középpontjában gyermekük áll, akinek figyelembe vesszük egyéni és életkori sajátosságait, szükségleteit, igényeit, vágyait,
 • olyan tudástartalmakat adunk át gyermekének, amelyek a sikeres iskolai tanulás megkezdését alapozzák meg,
 • gyermekének megtanítjuk értékelni a másik gyermek különbözőségét, önmagának és képességeinek reális megítélését, miközben olyan értékeket közvetítünk, amelyek örök érvényűek és segítik a szocializációt, a tudás megszerzéséhez szükséges pozitív viszony megerősítését,
 • óvodával való együttműködésük szorosabbá, partneribbé, új tartalmúvá válhat a kölcsönös felelősség vállalás mentén.

Az óvodapedagógus számára lehetőséget ad:

 • olyan pedagógiai, pszichológiai ismeretek megszerzésére, amellyel meglévő ismereteiket bővíthetik, mélyíthetik, komplexebbé, korszerűbbé tehetik,
 • az óvoda-iskola átmenet, az inkluzív pedagógia, adaptív nevelés, a játék, az érzelem és az erkölcs új tartalommal történő értelmezésére, megközelítésére,
 • céltudatosabb, tervezettebb, hatékonyabb gondozó- nevelő- oktató munka megélésére,
 • a kreativitás, élménytanulás, cselekedtetés, tapasztalatszerzés, életszerűség pozitív fejlesztő hatásának elemzésére, tudatos alkalmazására,
 • a gyermekek differenciálási szintek, képességfajták szerinti fejlesztésére,
 • az érdeklődésre, kíváncsiságra, aktivitásra építő, kooperatív tevékenység szervezés és ismeretszerzés hatékonyságának megtapasztalására.

A módszertani felkészültséget, szakmai eredményességet támogató képzések a projektünkben:

Megnevezés / óraszám

Résztvevők neve

Kompetenciafejlesztő óvodai oktatási
programok alkalmazását
támogató módszertani képzés
1×30 óra
Nagy Jánosné
Konkáné Csibrány Angelika
Ménkű Jánosné
Menedzsmentképzés
1×30 óra
Ménkű Jánosné
SNI-s gyermekek együttnevelésére
felkészítő képzés
2×30 óra
Kasza Judit
Általános módszertani képzések
4×30 óra
Konkáné Csibrány Angelika,
Nagy Jánosné
IKT alapképzés
1×30 óra
Nagy Jánosné
IPR képzés
2×30 óra
Érzékenyítő, alapozó
Óvoda-iskola átmenetet segítő
Nevelőtestület


tovabbkepzes_p8190385 tovabbkepzes_p8190393 modszertani_megujulas_056 modszertani_megujulas_063


A projektben igénybevett szaktanácsadói, mentori szolgáltatások és kapcsolattartók:

Terület, tanácsadó megnevezése kapcsolattartó az intézményegységből

Intézményi folyamat-tanácsadás:
Czeglédi Karolina

Szabóné Balogh Etelka
Ménkű Jánosné

Kompetencia területi mentorállás:
Ponyokainé Rab Judit

Nagy Jánosné
Konkáné Csibrány Angelika
Ménkű Jánosné

IPR mentorállás:
Tóthné Domány Mária

Ménkű Jánosné
Molnárné Hegedűs Krisztina
IPR team vezetői és tagjai

 

A pályázatban vállalt pedagógiai célokat, tevékenységeket, sikerkritériumokat az alábbi táblázatban összegezhetjük, a projektben mindezek teljesítésére vállalkozunk.

Célok Megvalósuló
tevékenységek
Tervezett tevékenységek Eredményességi mutatók
(a célok megvalósulnak,
ha a sikerkritériumok teljesülnek)
Kompetencia alapú nevelés bevezetése. Belső képzések, szakirodalom, elektronikus anyagok áttanulmányozása, külső hospitálás. Központi, módszertani képzésen való részvétel. Programcsomag megvásárlása. Kompetenciaterületi mentortanácsadó igénybe vétele. Az érintett pedagógusok alkalmassá válnak a programcsomag megvalósítására, szakmai, vezetői feladat ellátására, s a tapasztalatok, megszerzett tudás birtokában minden csoportba bevezetésre kerül.
Esélyegyenlőség biztosítása, eredményes inkluzív nevelés. Esélyegyenlőségi helyzetelemzés – intézkedési terv – IPR program, menedzsment, teamek. IPR program és tevékenységi terv, egyéni fejlesztés, szülői tájékoztatás, befogadás folyamatszabályozása. A módszertani képzésen felkészültebbé válnak a pedagógusok az érintett célcsoporthoz tartozó gyermekek együttnevelésére. IPR mentor, tanácsadó segíti a megvalósítást, optimalizálást, fenntarthatóságot. Eredményesebbé, hatékonyabbá válik a differenciált nevelés, egyéni fejlesztés, 5 %-kal javul az érintett gyermekek mérési eredménye, zavartalanabbá válik a közösségi szocializáció.
Helyi nevelési program átdolgozása, innovációs fejlesztés. Programelemek egy részét tartalmazza az intézményi alapdokumentum. Az innováció több területen történik. A team-munka eredményeként célirányosan beépített programelemekkel bővülnek a helyi nevelés dokumentumai. A szakmai vezető hatékony közreműködésével az érintett pedagógusok racionalizálják a fejlesztés irányát, cél- és követelményrendszerét. Az intézményi folyamat, a szaktanácsadó segítséget nyújt abban, hogy a szervezeti kultúrába, folyamatba, alapdokumentumokba beépüljön az integrációs, inkluzív, kompetenciafejlesztő program. Az intézményegység sajátosságai alapján támogatja az új oktatásszervezési módok alkalmazását, a fenntarthatóságot. Egységes szemlélet, gyakorlat alakul ki a kompetencia alapú nevelés mentén megtartott saját programelemekkel. Célirányossá, tudatossá válik az innováció az integrált nevelési területekhez kapcsolódóan. A szervezeti kultúra változásai eredményesebbé teszik a megvalósítást, a fenntarthatóságot. A dokumentumok prezentálják a tartalmi, módszertani változást. A partnerek, a fenntartó elégedettségi szintje 5 %-kal nő.
A sajátos nevelési igényű gyermekeknek megfelelő elfogadó, fejlesztő hatású környezeti feltételeinek biztosítása. Elfogadás, közösségi szocializáció, speciális fejlesztés megszervezése, tanácsadás. A képzésen résztvevő pedagógus megismeri a befogadás gyakorlatát, elméletét. Képessé válik ennek megvalósítására, szakmai információk, módszerek, gyakorlatok átadására a nevelőtestületnek, melyhez az IPR mentor segítséget, tanácsot ad. Az SNI-s gyerekek megfelelő környezetben nevelődnek. Természetessé válik minden szinten a másság felé fordulás, tolerancia, elfogadás. Élhető, önálló életvitel megalapozására való törekvés hangsúlyossá válik. SNI-s gyermekek kontrollvizsgálati eredménye mérhető fejlődést mutat.
Kompetencia alapú nevelés kiterjesztése. Hospitálások, bemutató foglalkozások, munkaközösségi, nevelőtestületi, vezetői értekezletek. Jó gyakorlatok gyűjtemény, prezentáció, kiadvány, módszertani „példatár” közkinccsé tétele. Szaktanácsadók, mentor tanácsadó segítségének igénybevétele. Az óvodapedagógusok megismerik a kompetencia alapú programcsomagot, az erre épülő nevelést,
személyiség fejlesztést. Képessé válnak a horizontális tanulásra, szemléletváltásra,
együttműködésre, adaptálásra.
Inklúzió, integráció teljes körű feltételrendszerének megteremtése. Képzéseken való részvétel, team megbeszélések, munkaközösségi foglalkozások, csoporthármas megbeszélések (óvónők-dajka). Kapcsolódó további akkreditált képzések (más forrásból). Nevelőtestületi képzéseken (érzékenyítő,
módszertani) a résztvevők új ismereteket szereznek.
Műhelymunka alakul ki az intézményegységben, s a támogató együttműködés erősödik. Biztosítottá válik az inkluzív légkör, a testület tagjai saját attitűdjüket, kompetenciáikat fejlesztik. Befogadó neveléssel, egyéni-differenciált, kompetencia alapú fejlesztéssel biztosítják, hogy minden gyermek önmagához viszonyítva a lehető legoptimálisabban fejlődjön. Az elemi alapkészségek fejlettségi mutató 5%-nál magasabb értéket mutatnak.
Óvoda-iskola átmenet zökkenőmentessé tétele. Kidolgozott folyamatszabályozás. Egymás szakmai munkájának megismerése, visszajelzés. A folyamatszabályozás átgondolása, programkínálat mellett a fejlesztésben, el- és befogadásban való szakmai együttműködés. DIFER mérés, kompetencia mérés eredményeinek megbeszélése, a differenciáltságot, játékosságot feltételező tanulási folyamat megszervezésére. Folyamat-szaktanácsadó segítségének igénybe vétele. A gyermekek „életútja”, vagyis tanulási, személyiség és kompetencia fejlesztése folyamattá válik, rendszerszemlélettel valósul meg, amely végigkísérhető a visszajelzés – visszacsatolás erősítésével. A mérési eredmények 10%-os javulást, a partneri elégedettségi vizsgálatok pozitív eredményeket tükröznek.

 

Eseménynaptár, rendezvényeink:

2009. május 15-től Pályázati anyag, szakirodalom tanulmányozása
Tervek kidolgozása
Megbízások, feladatelosztások, kompetenciák meghatározása
Dokumentációs rendszer kialakítása, kapcsolódó dokumentumok elkészítése.
   
2009. július 1. Testületi, alkalmazotti közösség, szülői szervezet tájékoztatása pályázat eredményéről.
   
2009. augusztus 17 – 18 – 19; 27 – 28 – 29. Szakmai vezető, megvalósító óvodapedagógusok részvétele a projekt óvodai csoportban való alkalmazásához, intézményegységben történő megvalósításához elengedhetetlenül szükséges akkreditált képzéseken.
   
2009. augusztus 27. Szülők tájékoztatása/szülői értekezlet.
szuloiertekezlet_214 szuloiertekezlet_221 szuloiertekezlet_224 szuloiertekezlet_228
   
2009. augusztus 29. Tantestületi projektindító nap
9.00-10.00 Kompetenciafejlesztés az óvodában.
Előadó: Beszteri Éva igazgató Városi Óvodai intézmény Jászberény
10.15 -10.45 Intézményegységünk pályázatban vállalt cél- és feladatrendszerének ismertetése.
Előadó: Szabóné Balogh Etelka intézményegység vezető
11.00-11.45 Az előadással kapcsolatos kérdések megvitatása
Szünet
Összalkalmazotti értekezlet
12.00-12.45 Elképzelések a kompetencia alapú óvodai programcsomag gyakorlati alkalmazásáról.
Nagy Jánosné, Konkáné Csibrány Angelika, Szabóné Balogh Etelka
13.00-15.00 A kompetencia alapú óvodai programcsomaggal kapcsolatos információk megbeszélése, megvitatása.
   
2009. augusztus 31. Városi projektindító nap
Helyszín: Vörösmarty Mihály Általános Iskola Kossuth u. 13
 

Program:

 • Vendégek köszöntése, szakmai nap megnyitása
  Boros Péterné jegyző
 • Módszertani megújulás, mint politikai koncepció
  Előadó: Sípos János igazgató
  Magyarországi Németek Általános Művelődési Központ Pedagógiai Intézet, Baja
 • Tanítás-tanulás, önképzés-továbbképzés a TÁMOP 3.1.4. projekt tükrében
  Előadó: Szabó Győzőné igazgató
  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat

Résztvevők: Meghívottak, tanácsadók, s a projektben érintett intézmények pedagógusai.

   
2009. október 2.: Projektindító rendezvény gyermekek, szülők bevonásával (családi-projektnap)
 

Téma: Szüreti mulattság, vásár.

Érintetek köre: 200 óvodás és szüleik, meghívottak.

Projektfelelős: Ménkű Jánosné, Nagy János és Konkáné Csibrány Angelika

Célja: Kompetencia alapú programcsomag megismertetése, népszerűsítése

Feladata:

 • Hagyományápolás (szüretelés, mustkészítés, vásár),
 • Szüreteléshez szükséges eszközök megismerése, élményszerzés,
 • Kompetencia alapú program elemeinek alkalmazása (kézre festés/bábozás, zenére festés, szüret, mint komplex ismeret),
 • Multikulturális nevelés (magyar, cigány népzene, néptánc),
 • Mese szeretetére nevelés, mesefaültetés,
 • Szociális, személyes, kognitív kompetenciák fejlesztése.

Előzmény: Gyűjtőmunka, népdalok, gyermekdalok, népi játékok a szürethez kapcsolódóan, könyvtárlátogatás, szüretelés, tablókészítés, kézműves tevékenységek, mesefaültetés előkészítése.

Projektnap program elemei:

 • Szőlőfürtből, levélből szőlőtőke; kukoricaszárból kunyhó,
 • Dísztökből, szőlőből, lopótökből termés fűzér készítése az udvari díszítésre,
 • Szőlőszemezés, szőlőpréselés és mustkészítés,
 • Vásári zenekar népi hangszerekkel, gyermekdalokkal,
 • Kézműves tevékenység: termésekből ékszer, csuhéból virágkészítés,
 • A gyermekeket, régi hagyományt felelevenítve, kikiáltó hívja, hogy a jutalomként kapott 1 krajcárért vásároljanak,
 • Kompetencia alapú tevékenység:
  • Kézbáb festése
  • Vásári bábszínházban festett kézzel bábozás
  • Zenére festés
  • Amíg a szőlőből… tabló kiállítás, vetítés.
  • Kapcsolódó kompetenciák kiemelt fejlesztése.
 • Mesefaültetés: a Molnár Péter polgármester úr köszöntője,
  Benedek Elek: Szegény ember szőlőskertje című mese meghallgatása,
  Fa elültetése.

Projektnap zárása:

 • Citera zenekar előadása, táncház – népviseletbe öltözés, majd magyar és cigányzenére szüreti vigadalom.


szuret_060 szuret_078 szuret_091 szuret_123


 

A projekt szervezési feladatait, formáját, helyszíneit, forgatókönyvét, költségvetését a projekt terv tartalmazta.

2009. szeptember 28. Csoport szülői értekezlet a Hamupipőke csoportban.
Prezentáció alapján a programcsomag alkalmazásának bemutatása.
Tájékoztatás, tapasztalatok ismertetése, szülők érdeklődésének felkeltése, megnyerésük az együttműködéshez, támogatáshoz.

A kompetencia alapú óvodai program csomag gyakorlatba történő alkalmazásának folyamata

2009. szeptember 1. Kompetencia alapú programcsomag bevezetése

Dokumentáció: átdolgozott csoportnapló, a fejlődés nyomon követése, előírt jelölés alkalmazása, egyéb írásos anyagok.
Tervezés, szervezés átgondolása, megvalósítás számbavétele.
Csoportszokások, hagyományok, s az új programcsomag elvárásainak összehangolása.
Belső hospitálások, szakmai értékelések, munkaértekezletek rendjének kialakítása.
Dokumentálás, tanácsadókkal, mentorokkal való együttműködés.

Témakörök feldolgozása képekben

 • Levegő témakör – szeptember
 • Tűz témakör – október, november, december
 •  

  A tűz, mint veszélyforrás:


  A tűz az emberek barátja:


  A családi tűzhely melege:


  A nap éltető hatása:


 • Víz témakör – január, február, március
 •  

  Vízi élet:


  Víz, víz, tiszta víz:


  Hó, jég, víz:


  Multikulturális, interkulturális nevelés, eszkimók:


 • Föld témakör – április, május, június


 • Levegő témakör – július, augusztus

2009/2010 folyamatos

Tanácsadókkal, mentorokkal való kapcsolattartás
Folyamatosan, rendszeresen a projekt tervben meghatározottak szerint valósult meg. Általában, havonta látogattak el az intézményegységbe, ekkor az aktuális feladatokat, elért eredményeket, s a tovább fejlesztéseket elemeztük, vizsgáltuk meg, melyekről munkafeljegyzés készült. A szakmai, és intézményegység vezetőn, valamint a megvalósító óvónőkön kívül, az alábbi óvodapedagógusok vettek részt a kapcsolattartásban: Szabóné Nagy Orsolya, Kasza Judit, Molnárné Hegedűs Krisztina, Konkáné Juhász Erzsébet, Mérész Bernadett.


tanacsadok_031 tanacsadok_139


Munkaértekezletek
A kompetencia alapú óvodai program csomag megvalósításában részt vevő, három óvodapedagógus megbeszélésének kibővített formája, melyen a nevelőtestület több tagja is részt vett. Negyedévente (a kompetencia témakörök végén) az implementációban résztvevő óvodapedagógusok tájékoztatták a kollégákat a megvalósítás módjáról, technikáiról, és megvitattuk a hospitáláson szerzett tapasztalatokat, közös szakmai műhely keretében, melyről feljegyzést készítettünk.


ertekezlet_001 ertekezlet_009 ertekezlet_038 ertekezlet_052 ertekezlet_074 ertekezlet_084 ertekezlet_146 ertekezlet_147 munkaertekezlet_034 munkaertekezlet_035


Belső hospitálások
A vállalt feladatunk az, hogy 5 éven belül minden csoportunkban alkalmazzuk, megvalósítjuk a kompetencia alapú programcsomagot, ezért a fenntarthatóság biztosítása érdekében belső hospitálásokat szerveztünk. Negyedévente (egy-egy főtémakörök megvalósítása ideje alatt), minden óvodapedagógus hospitált a Hamupipőke csoportban, minimum egy alkalommal, amit a hospitálási naplóban rögzítettünk.2009. december 9. Megbeszélés a projektmenedzserrel
2010. január 18. Pályázati Előrehaladási Jelentés elkészítése
2010. február 11. Kollégák tájékoztatása a projekt előrehaladásával kapcsolatban /testületi értekezlet/
2010. február 17. Szülők tájékoztatása a projekt előrehaladásával kapcsolatban, szülői értekezlet
2010. február 4-5-6. Nevelőtestületi képzés – IPR érzékenyítő
2010. március 25-26-27. Nevelőtestületi képzés – IPR óvoda-iskola átmenet.
2010. március 12., 18. Bemutató foglalkozások tartása.2010. március 3. Projektmenedzserrel szakmai megbeszélés
2010. március 30. Szakmai nap, iskolai jó gyakorlat megtekintése, előadás
2010. április 1. Szakmai nap, együttműködés az iskolával.
2010. május 30. Szakmai kiadvány összeállítása, a munkában részt vevők: Konkáné Csibrány Angelika, Korpásné Bakos Valéria, Ménkű Jánosné, Nagy Jánosné, Szabóné Balogh Etelka, Szabó Katalin (szülő)2010. május 31. Az intézményegység Jó gyakorlatainak, innovációjának kidolgozása, megjelenítése a Szolgáltatói kosárban, az Educatio elektronikus portálján.
2010. június Jó gyakorlat átvétele a tatabányai Turul Óvodától, személyes kapcsolat felvétele Dr Bakonyi Annával, a fejlődés folyamatos nyomon követési metodika kidolgozójával, a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató szervezésében.
2010. augusztus 31. Projekt lezárása, záró beszámoló elkészítése.

 

Implementáció folyamata

2010/2011. nevelési évben a Kisvakond és a Méhecske csoportban bevezetésre, alkalmazásra került a kompetencia alapú óvodai program csomag.

Hozzáadott érték

 • Tudatosabb, rendszeresebb lett a team munka a megvalósító pedagógusok között.
 • Nőtt a belső hospitálási lehetőségek, hospitálások száma.
 • A szülők szélesebb rétege gyűjtött pozitív tapasztalatot, kapcsolódott be az együttműködésbe, nyilvánított elismerő véleményt (elégedettségi vizsgálat).
 • A gyermekek általános tájékozottsági és motiváltsági szintje, valós differenciáláson alapuló egyéni fejlesztési eredménye bizonyíthatóan javult.
 • Jellemzővé vált az élménytanulás, párhuzamos tevékenység kínálat, cselekedtetés, felfedeztetés, kutatás.
 • Maximálisan kiteljesedett az óvodapedagógusok kreativitása, önképzési igénye.
 • A PR tevékenység, tájékoztatás rendszeressé és eredményesebbé vált.

2011/2012. nevelési év

A Bajcsy úti feladatellátási helyen, minden csoportban alkalmazzuk a kompetencia alapú óvodai programcsomagot, mint a komplex személyiség fejlesztés hatékony eszközét. Belépő csoportok:

  • Hófehérke csoport
  • Maci csoport
  • Nyuszi csoport
  • Süni csoport
Pedagógiai munka jellemzői
 • Rendszeres team megbeszélések a szakmai, témafelelős vezetésével
 • Prezentáció készítése a szülők tájékoztatására
 • Projekt hetek, napok szervezése
 • Továbbképzésen, hospitáción való részvétel
 • Tehetséggondozó csoporttal való együttműködés fokozása.
 • Jó gyakorlatként átvett a fejlődés folyamatos nyomon követési metódus beépítése, hatékonyságot növelő alkalmazása
 • További Jó gyakorlat kidolgozása/ tervezési szint